તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

ક્રમ તાલુકાનું નામ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનું નામ ઓફીસ ફોન નં. મોબાઈલ નંબર ફેક્સ નં.
1 પાટણ શ્રી આર.કે.મંછાર 230379 9427014767 232997
2 ચાણસ્મા શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ 02734-222022 9998104352 222022
3 સિદ્ધપુર શ્રી કે.એસ.ત્રિવેદી 02767-220117 9998976943/ 7567015054 225961
4 હારીજ શ્રીમતી એમ.વી.લુંગાતર 02733-223679 9898472187 223680
5 સમી શ્રી એસ.આર.ઓઝા 02733-244343 9924833079 244336
6 રાધનપુર શ્રી બી.ડી.સોલંકી 02746-277348 9724501529 278418
7 સાંતલપુર શ્રી આર.ડી.પોરાણીયા 02738-224126
(IRD)224289
9825761278 224276