સાઈટ મેપ

No Content Name Content Link
01 હોમ પેજ View
02 મંત્વ્યો View
03 આંકડાકીય માહીતી View
04 અમારો સંપર્ક View
05 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની વિગત View
06 ફોટો ગેલેરી View
07 યોજનાઓ - મુખ્ય પેજ View
08 યોજનાઓ - સ્વર્ણજ્યંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના View
09 યોજનાઓ - સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના View
10 યોજનાઓ - ઈન્દીરા આવાસ યોજના View
11 યોજનાઓ - વોટર શેડ કાર્યક્રમ - ડીપીએપી/આઈડબલ્યુડીપી View
12 યોજનાઓ - શ્રમયોગી View
13 યોજનાઓ - સંપૂર્ણ સ્વચ્છતા અભિયાન View
14 સાફલ્ય ગાથાઓ View
15 યોજનાકીય કોરા ફોર્મ View
16 માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ પ્રસિધ્ધ કરવાના નિયમ સંગ્રહો View
17 ઈન્દીરા આવાસ યોજનાની પ્રતીક્ષા-યાદી View
18 બી.પી.એલ યાદી View
19 બી.પી.એલ સ્કોરેબલ આઈટમ ની સમજુતી View
20 ગ્રામમિત્રની વિગત View
21 હેલ્પ સેન્ટર View

Attention: All MS-Excel and MS-Word files from this website are in Gujarati Unicode. You must install Supported files before using these files. Please Visit Help Center to know how to install unicode in your computer. To Visit Help Center Click Here

નોંઘ: આ વેબસાઇટની MS-EXCEL તથા MS-WORD ફાઇલો ફક્ત યુનીકોડમાં જ ઉપયોગ કરી શકાશે. વધુ વિગત હેલ્પ સેન્ટરમાં મળી શકશે. હેલ્પ સેન્ટર માટે અહીં ક્લીક કરો