અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની વિગત

ક્રમ શાખાનું નામ અધિકારીનું નામ હોદ્દો મોબાઈલ નંબર
1   શ્રી ગૌરવ દહિયા (આઈ.એસ.એસ.) ચેરમેનશ્રી
જિ.ગ્રા.વિ.એ.-વ-જિ.વિ.અધિ.
જિ.પં. પાટણ.
9978406243
2   શ્રી એચ.જે.વ્યાસ નિયામક 9825498655/ 8128676700
3 વહીવટ/મહેકમ શ્રી જે.એલ.દેસાઈ ઈ.ચા. નાયબ ચીટનીશ/ઈ.ચા. એ.પી.ઓ. વહીવટ 9725715500
શ્રી પી.કે.ચૌધરી જુ.કા. 9558439225
શ્રીમતિ બી.એમ.સોલંકી જુ.કા. 9723056972
શ્રી એચ.ડી.રાઠોડ જુ.કા. 9427039849
4 હિસાબી શાખા શ્રી ડી.એસ.ચૌધરી વિ.હિ. 9427482783
શ્રી એ.આર.ચૌહાણ સી.એ. આસી. 7405386886
5 એમ.જી.એન.આર.ઈ.જી.એ. શ્રી એસ.જે.જોષી ડી.ડી.પી.સી. 8128678124
શ્રી એ.એ.મનસુરી વર્કસ મેનેજર 9925638934
શ્રી ડી.એમ.પુરોહીત એકા. મેનેજર 9712872870
કુ.પી.વી.ઠક્કર એકા. આસી. 8734068553
શ્રી ડી.પી.સોલંકી એમઆઈએસ કો.ઓર્ડી. 9824987945
6 ટી.એસ.સી. શ્રી ડી.વી.ચૌહાણ એ.પી.ઓ. 9998150030/ 9374579226
શ્રી ડી.જે.દરજી સી.કા. 9925072709
શ્રી.પી.એ.રાવળ અ.મ.ઈ. 7777911645
શ્રી.એમ.સી.રાવલ એકાઉન્ટ આસી. 9558152323
શ્રીમતી એસ.આઈ.પરમાર કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર 9429382620
7 મોનીટરીંગ શ્રી એ.બી.મકવાણા એ.પી.ઓ. 9909468528
શ્રી ડી.કે.પટેલ ઈ.ચા.આંકડા મદદનીશ 9909468528
8 આઈ.એ.વાય. શ્રી જે.એલ.દેસાઈ ના.ચિ. 9725715500
શ્રી પી.યુ.પંડયા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર 8347565162
9 મિશન મંગલમ શ્રી વી.જે.કાઝી ડી.એલ.એમ. 9228503989/ 9099956799
શ્રી આર.બી.પટેલ એ.પી.એમ. એગ્રી અને એચ. 9099956804
શ્રી પી.બી.સોલંકી એ.પી.એમ. કોટેજ 9099956803
શ્રી બી.કે.ખાચર એ.પી.એમ. કોટેજ માર્કેટીંગ 9904770907
શ્રી એસ.પી.જોષી એ.પી.એમ.સ્કીલ અને આરસેટી 8758893059
શ્રી જે.ડી.જોષી એ.પી.એમ. કમ્યુનિટી ટ્રેનીંગ 9375566008
શ્રીમતી પી.આર.અખાણી એકા. કમ કલાર્ક 7383597715
શ્રી એ.આર.મહેતા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર 9428753065
10 પટાવાળા શ્રી કે.જે.રબારી - 9924654797
શ્રી એ.એમ.રબારી - 9913727872
શ્રી પી.એસ.ચૌહાણ - 7383559236
11 ડ્રાઈવર શ્રી બી.વી.ચાવડા - 9427003585

ઈમેઈલ

એકાઉન્ટ drda.pat@gmail.com
એમ.જી.એન.આર.ઈ.જી.એ. mgnregapat@gmail.com
એન.બી.એ. apotsc.ptn@gmail.com
મિશન મંગલમ્ patan.glpc@gmail.com