ઈન્દીરા આવાસ યોજનાની પ્રતીક્ષા-યાદી

ક્રમ તાલુકો સંખ્યા PDF Excel
1 સાંતલપુર 2905 View Download
2 રાધનપુર 3451 View Download
3 સિધ્ધપુર 1877 View Download
4 પાટણ 4505 View Download
5 હારીજ 1426 View Download
6 સમી 7642 View Download
7 ચાણસ્મા 1376 View Download

વર્ષ 2008-09 માં મંજુર કરેલ નવીન આવાસની યાદી

ક્રમ તાલુકો સંખ્યા PDF
1 સાંતલપુર 180 View
2 રાધનપુર 185 View
3 સિધ્ધપુર 133 View
4 પાટણ 338 View
5 હારીજ 69 View
6 સમી 328 View
7 ચાણસ્મા 85 View

Attention: All MS-Excel and MS-Word files from this website are in Gujarati Unicode. You must install Supported files before using these files. Please Visit Help Center to know how to install unicode in your computer. To Visit Help Center Click Here

નોંઘ: આ વેબસાઇટની MS-EXCEL તથા MS-WORD ફાઇલો ફક્ત યુનીકોડમાં જ ઉપયોગ કરી શકાશે. વધુ વિગત હેલ્પ સેન્ટરમાં મળી શકશે. હેલ્પ સેન્ટર માટે અહીં ક્લીક કરો