ગ્રામસેવક

ક્રમ તાલુકાનું નામ અધિકારીશ્રીઓના નામ સેજાનું નામ મોબાઈલ નંબર
1 પાટણ શ્રી એ.વી.દેસાઈ પાટણ 9979098961
શ્રી આર.વી.દેસઈ વાયડ/સરીયદ 9998538412
શ્રી વી.આઈ.પટેલ ખીમીયાણા/કુણઘેર 9374579216
શ્રી ડી.ટી.પટેલ ભાટસણ/વાગડોદ 9723869008
2 ચાણસ્મા શ્રીએ.એમ.પટેલ 9978020317
3 સિધ્ધપુર શ્રી એચ.સી.બ્રહ્મભટ્ટ કાકોશી 9726469787
4 હારીજ શ્રી આર.એમ.ચાવડા સોઢવ/રોડા/અડીયા 9925156208
5 સમી શ્રી એન.જે.ના઼ડોદા લોલાડા 8140326694
શ્રી ડી.ડી.વાઘેલા વાઘેલ/મુજપુર 9979067024
શ્રી જી.એમ.પાવરા શંખેશ્વર 9712130378
શ્રી એચ.એચ.પટેલ સમી 9978597389
6 રાધનપુર શ્રી જી.વી.ગલસર નાનાપુરા/જાવંત્રી 9638745229
શ્રી વી.આર.દરજી ગોતરકા/બંધવડ 9825760566
7 સાંતલપુર શ્રી એ.ડી.દરજી વારાહી 9978016644
શ્રી સી.કે.પુનડા અબીયાણા/સિંધાડા 8140837930
શ્રી ડી.એ.ગઢવી સાંતલપુર 9638314457