આંકડાકીય માહીતી / પત્રકો

ક્રમ માહીતીનું નામ MS-Word File
01 સ્વસહાય જુથોની માહીતી દર્શાવતું પત્રક Download
02 વોટરશેડ યોજના હેઠળ થયેલ ભૌતિક કામગીરીની વિગત Download
03 જેટ્રોફા પ્લાન્ટેશનની વિગત Download
04 હરીયાળી-2003 અન્વયે વોટરશેડ પ્રોજેક્ટ માટેના એમ.ડી.ટી/ડબલ્યુ.ડી.ટી સભ્યોની વિગત દર્શાવતું પત્રક Download
05 હરીયાળી વોટરશેડ પ્રોજેક્ટ માટેના ડબલ્યુ.ડી.ટી સભ્યોની વિગત દર્શાવતું પત્રક Download
06 હરીયાળી કાર્યક્રમના અમલીકરણ/મોનીટરીંગ અંગે પત્રક-12 Download
07 હરીયાળી કાર્યક્રમના અમલીકરણ/મોનીટરીંગ અંગે પત્રક-13 Download
08 મઘ્યવર્તી મુલ્યાંકનની વિગત દર્શાવતું પત્રક Download
09 Financial Progress under Watershed Programme for the year 2007-2008 Download
10 Details Of NGO - Watershed Download
11 Cumilative Financial Progress inception of the scheme under Watershed Programme - 1 Download
12 Cumilative Financial Progress inception of the scheme under Watershed Programme - 2 Download
13 Block wise Financial Progress Under Hariyali Projects Download
14 Talukawise Financial Report - 3A Download
15 Talukawise Financial Report - 3B Download
16 PIA wise Financial Report - 4A Download
17 Physical Report Sep-2007 - 6A Download
18 Physical Report Sep-2007 - 16A Download
19 Pending Proposals with Govt.of India / State Govt - Sep2007 Download
20 Creation of Man days under watershed programme Download
21 Physical information regarding watershed development project Download
22 PIA Wise Financial Report - 4B Download

Attention: All MS-Excel and MS-Word files from this website are in Gujarati Unicode. You must install Supported files before using these files. Please Visit Help Center to know how to install unicode in your computer. To Visit Help Center Click Here

નોંઘ: આ વેબસાઇટની MS-EXCEL તથા MS-WORD ફાઇલો ફક્ત યુનીકોડમાં જ ઉપયોગ કરી શકાશે. વધુ વિગત હેલ્પ સેન્ટરમાં મળી શકશે. હેલ્પ સેન્ટર માટે અહીં ક્લીક કરો