વોટર શેડ કાર્યક્રમ - ડીપીએપી/આઈડબલ્યુડીપી

યોજનો ઉદ્દેશ

    યોજના હેઠળ પસંદ કરાયેલ વિસ્તારનો સર્વાંગી વિકાસ, તે વિસ્તારની તમામ જમીન, જળ,જંગલ, જનાવર અને જન(માનવ સમુદાય)નો સર્વાંગી વિકાસ કરવો
  • પાણી સંગ્રહ
  • ખેતીનું પાણી સંગ્રહ
  • પશુપાલન
  • રોજગાર લક્ષી કાર્યક્રમો
  • આરોગ્યને લગતા કામો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કરવા.

કાર્યક્ષેત્ર

  • રાજ્યના ડીપીએપી (અનાવૃષ્ટિ શક્યતાગ્રસ્ત વિસ્તારો ડીડીપી (રણ વિકાસ કાર્યક્રમ) આઈડબલ્યુડીપી (સંકલીત પડતર ભુમિ વિકાસ કાર્યક્રમ) હેઠળના વિસ્તારોમાં જળસ્ત્રાવની કામગીરી કરવામાં આવે છે. યોજના હેઠળ બીઆઇએસએજી દ્રારા નક્કી કરાયેલ વિસ્તારોની પસંદગી કરવામાં આવે છે.