અમારો સંપર્ક

જીલ્લા ગ્રામવિકાસ એજન્સી પાટણ

સર્કીટ હાઉસની બાજુમાં, યુનીર્વસીટી રોડ, પાટણ.

ફોન નંબર: 02766-291706, ફેક્સ નંબર: 02766-221111

ઈ-મેઇલ: drda.pat@gujarat.gov.in / drda-pat@gmail.com

વેબસાઇટ: www.drdapatan.com