બી.પી.એલ યાદી ની વિગત :
ગ્રામીણ ગરીબ કુટુંબોને ગરીબીરેખામાંથી બહાર લાવવા જિલ્લા કક્ષાએ આ એજન્સીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને આ એજન્સી હસ્તકની યોજનાઓનો લાભ આવા પસંદ થયેલ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબોને મળી શકે છે.
ક્વેરી મોડ્યુલ:
તાલુકો : ગામ :

01. જમીન ખાતાનું કદ જુથ 02. ઘરનોપ્રકાર
03. પહેરવેશની ઉપલબ્ધતા 04. અન્ન સુરક્ષા
05. શૌચાલય 06. ભણતરનો દરજ્જો
07. મજુરવર્ગનો દરજ્જો 08. આજીવિકા બાબત
09. બાળકોનો દરજ્જો 10. દેવાનો પ્રકાર
11. સ્થળાંતરનું કારણ 12. સહાય માટેની પસંદગી
13. સામાજીક જુથ 14. મહિલા આધારિત કુટુંબ છે ?
15. સરેરાશ માસિક આવક
સ્કોર: થી: 
 
MS-Excel માં ડેટા મેળવો 01 થી 15 બી.પી.એલ કોડની સમજુતી માટે અહી ક્લીક કરો