અ.મ.ઈ. / વિસ્તરણ અધિકારી / સીનીયર કલાર્ક

ક્રમ તાલુકાનું નામ અધિકારીશ્રીઓના નામ હોદ્દો મોબાઈલ નંબર
1 પાટણ શ્રી કે.જે.રાજપુત અ.મ.ઈ. 8141875323
શ્રી એસ.આર.પટેલ વિસ્તરણ અધિકારી 9913082604
શ્રી કે.ઓ.રાઠોડ સીનીયર કલાર્ક 9904068523
2 ચાણસ્મા શ્રી જે.એસ.પટેલ અ.મ.ઈ. 9913535269
શ્રી ડી.સી.પટેલ વિસ્તરણ અધિકારી 9879994195
શ્રી ડી.પી.દેસાઈ સીનીયર કલાર્ક(ઈ.ચા. 9974717353
3 સિધ્ધપુર શ્રી બી.આર.મકવાણા અ.મ.ઈ.(ઈ.ચા.) 9427065308
શ્રી બી.જી.રાજપુત વિસ્તરણ અધિકારી 9925745723
શ્રી ઘેલાભાઈ તુરી સીનીયર કલાર્ક 9726478462
4 હારીજ શ્રી એ.એમ.પટેલ અ.મ.ઈ.(ઈ.ચા.) 9979416167
શ્રી એસ.એસ.પટેલ વિસ્તરણ અધિકારી 9909084969
શ્રી કે.કે.પટેલ સીનીયર કલાર્ક 9426356253
5 સમી શ્રી પી.એ.રાવળ અ.મ.ઈ. (ઈ.ચા.) 7777911645
શ્રી ડી.ડી.વાઘેલા વિસ્તરણ અધિકાર (ઈ.ચા.) 9979067024
શ્રી જે.એલ.દેસાઈ નાયબ હિસાબનીશ (ઈ.ચા.) 9725715500
6 રાધનપુર શ્રી એ.એમ.રાવલ અ.મ.ઈ. (ઈ.ચા.) 9913069494
શ્રી એચ.કે.પરમાર વિસ્તરણ અધિકારી 8511844661
શ્રી પી.ઓ.રાઠોડ સીનીયર કલાર્ક 8238258909
7 સાંતલપુર શ્રી જે.એસ.મોદી અ.મ.ઈ. 9924010618/9375404442
શ્રી એ.ડી.દરજી વિસ્તરણ અધિકારી (ઈ.ચા.) 9978016644
શ્રી આઈ.આર.સિપાઈ સીનીયર કલાર્ક 7874589230